Info util

S.R.L.

Societate cu Raspundere Limitata

 

Pentru ca o idee de afaceri sa se transpuna in realitate, primul demers pe care il are de facut un intreprinzator este acela de a infiinta o societate comerciala.

Societatea cu raspundere limitata – este cea mai des intalnita forma de organizare a activitatii comerciale in Romania. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund numai in limita capitalului social subscris, care trebuie fixat de catre asociati cu respectarea plafonului minim prevazut de lege in valoare de 200 Ron.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale cu raspundere limitata va cuprinde urmatoarele documente:

-cerere de inregistrare;

-copii carte de identitate/pasaport ale asociatilor;

-dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei;

-actul constitutiv;

-dovezile privind sediul social/secundar;

-acordul Asociatiei de proprietari (daca este constituita);

-acordul vecinilor;

-cazierul fiscal al asociatilor si administratorului;

-dovezile depunerii capitalului social;

-declaratiile date pe propria raspundere de catre asociati/administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;

-specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;

-dovada achitarii taxelor de inregistrare a societatii comerciale;

-imputernicire avocatiala.

Cererea de inregistrare se solutioneaza de catre judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului care dispune prin incheiere inmatricularea societatii.

In temeiul incheierii judecatorului delegat prin care s-a autorizat constituirea societatii si s-a dispus inregistrarea ei, Oficiul Registrului Comertului elibereaza certificatul de inmatriculare in 3 zile de la data depunerii dosarului complet.

_________________________________________________

 

P.F.A.

Persoana Fizica Autorizata

 

Persoana fizica care desfasoara prin fortele proprii, activitati economice in mod independent, fara a implica raporturi de munca fata de un angajator, are calitatea de angajat propriu.

Aceasta se refera la dreptul de a fi asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, al asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

De retinut!

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent nu pot angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor autorizate.

Totusi se pot angaja la o alta firma, prin incheierea unei conventii civile, aceasta varianta fiind mai avantajoasa decat un contract de munca deoarece firma respectiva va plati taxe mult mai mici catre stat si astfel poate face economii importante cu salariile.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru autorizare va cuprinde urmatoarele documente:

-cererea de inregistrare;

-dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii (numele persoanei fizice + terminatia P.F.A.);

-carte de identitate sau pasaport;

-dovada sediului social si inregistrarea actelor de proprietate la ANAF pentru eliberarea certificatului pentru spatiul social si adeverintei care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;

-acordul Asociatiei de proprietari si al vecinilor (daca este cazul);

-documentul care sa ateste pregatirea profesionala, care poate fi, dupa caz : diploma,certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant; certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, certificatul de competenta profesionala; atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate; orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Conditiile ce trebuie indeplinite pentru desfasurarea de activitati economice sunt:

-a implinit varsta de 18 ani;

-starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;

au calificarea – pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;

nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

_________________________________________________

 

I.I.

Intreprinderea Individuala

 

Intreprinderea Individuala (I.I.) este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica, care are obligatia sa ceara inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice.

Intreprinzatorul persoana fizica poate sa desfasoare urmatoarele activitati:

-angajarea unor terte persoane cu contract individual de munca;

-colaborarea cu alte persoane fizice autorizate (P.F.A);

-colaborarea cu intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale;

-colaborarea cu reprezentanti ai unor intreprinderi familiale;

-colaborarea cu alte persoane juridice.

De retinut!

Un beneficiu este acela ca Intreprinderea Individuala (I.I.) poate avea mai multe domenii de activitate nu doar activitatea pentru care s-a autorizat.

Documentele necesare pentru infiintarea Intreprinderii Individuale:

-cererea de inregistrare;

-cazierul fiscal al titularului, care se obtine de la Oficiul Registrului Comertului;

-dovada disponibilitatii si rezervarii denumirii (original);

-documente care atesta pregatirea si experienta profesionala a titularului Intreprinderii Individuale (copii certificate pentru conformitate cu originalul);

-documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului social sau punctelor de lucru (copie legalizata sau original);

-specimenul de semnatura al titularului Intreprinderii Individuale (original);

-cartea de identitate sau pasaportul membrului Intreprinderii Individuale (copie certificata pentru conformitate cu originalul);

Persoana fizica titulara a Intreprinderii Individuale raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul, iar in caz de insolventa este supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

_________________________________________________

 

I.F.

Intreprinderea Familiala

 

Intreprinderea Familiala (I.F.) este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa, fiind constituita din doi sau mai multi membri ai unei familii.

Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan:

-persoana fizica autorizata (P.F.A);

-titulari ai unor intreprinderi individuale;

-salariati ai unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat intreprinderea familiala.

De retinut!

Membrii Intreprinderii Familiale au obligatia de a se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice;

Intreprinderea familiala nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata.

Documentele necesare pentru inregistrarea unei Intreprinderi Familiale sunt:

-documentele care atesta pregatirea/experienta profesionala (diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant, certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia, etc.) – pentru cel putin reprezentantul intreprinderii;

-copia actului de proprietate a spatiului destinat sediului profesional (contract de vanzare – cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de asociere in participatiune, etc.);

-Acordul Asociatiei de Proprietari si al Vecinilor direct afectati de ativitatea desfasurata (sus, jos, stanga dreapta) – daca este cazul;

-specimenul de semnatura al reprezentantului intreprinderii legalizat notarial;

-copia actului de identitate (buletin sau carte de identitate) pentru membrii intreprinderii;

_________________________________________________

 

S.A.

Societatea pe Actiuni

 

Societatea pe Actiuni (S.A.) este o societate de capitaluri, asociatii raspund pentru pierderile societatii doar in limita actiunilor detinute.

Pentru a putea inregistra o societate pe actiuni sunt necesari:

-minim doi actionari;

-un capital social de 90.000 lei;

Capitalul social al unei societati pe actiuni este divizat in actiuni a caror valoare nu poate sa coboare sub 0,1 lei.

Actiunile pot fi de doua feluri:

-nominative – in continutul lor este inscris titularul dreptului;

-la purtator – atunci cand simpla posesie a inscrisului valoreaza titlu de proprietate.

Societatea pe actiuni (S.A.) poate fi administrata de unul sau mai multi administratori.

De retinut!

Daca sunt desemnati mai multi administratori, atunci, este necesara constituirea unui consiliu de administratie, care poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale pe actiuni va cuprinde urmatoarele documente:

-cererea de inregistrare;

-dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei;

-actul constitutiv;

-dovada privind sediul social/secundar;

-dovada capitalui social;

-actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire;

-declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;

-specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii daca este cazul:

-actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public);

-hotararea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societatii (original sau copie certificata si dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public);

-mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica (original sau copie certificata si dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public);

-declaratia fondatorilor/administratorilor/membrilor directoratului/ directorilor privind datele de identificare a societatii de registru independent privat autorizat care tine registrul actionarilor;

-avizele prealabile prevazute de legile speciale;

-dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;

-imputernicire avocatiala.

_________________________________________________

 

Asociatii si Fundatii

 

Asociatii si Fundatii

Conform art. 4 din Ordonanta 26/ 2000, Asociatia este constituita la initiativa a minimum 3 persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor personal dar nepatrimonial.

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Etapele care se parcurg in vederea inscrierii Asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor sunt:

-obtinerea de la Ministerul Justitiei a dovezii privind disponibilitatea si rezervarea denumirii (valabilitatea rezervarii este de 3 luni);

-redactarea actelor (act constitutiv, statut) – pentru aceasta trebuie sa ne puneti la dispozitie datele de identificare ale asociatilor si dovada sediului; dovada sediului se poate face, potrivit dispozitiilor legale, cu contract de inchiriere/contract de comodat; sunt necesare Acordul Vecinilor si al Asociatiei de Proprietari;

-constituirea patrimoniului in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei;

-achitarea taxelor;

-depunerea dosarului la Judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul Asociatiei;

-ridicarea incheierii de infiintare a Asociatiei.

Conform art. 15 din Ordonanta 26/ 2000, Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

Cererea de inscriere a fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de urmatoarele documente:

-actul constitutiv;

-statutul; acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;

-dovada disponibilitatii denumirii, eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.

Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei, cu exceptia cazului fundatiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, caz in care patrimoniul initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Deosebiri intre asociatie si fundatie:

Fundatiile se deosebesc de asociatii din punct de vedere al obiectivelor urmarite. Asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar, dar si al unor activitati desfasurate in interes personal, nepatrimonial al membrilor lor, insa scopul unei fundatii trebuie sa fie altruist, determinat, licit, si sa aiba un anumit caracter de permanenta. Poate fi de interes general sau comun.

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art